எழுத்தியல்

1.0      எழுத்தியல்

1.1    உயிர் எழுத்து

    உயிரெழுத்துகள் 12 உள்ளன.
    அவை அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ
    இவை பிற எழுத்துகளின் துணையின்றி ஒலிக்கக்கூடியவை
    உயிரெழுத்துகள் குறில், நெடில் என இரு வகைப்படும்

(i)    குறில் எழுத்துகள் (5)     – குறுகிய ஓசை உடையவை
(அ, இ, உ, எ, ஒ)

(ii)    நெடில் எழுத்துகள் (7) – நெடிய ஓசை உடையவை
(ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ)

1.2    மெய் எழுத்து

    மெய் எழுத்துகள் 18 உள்ளன.
    அவை க், ங், ச், ஞ், ட், ண், த், ந், ப், ம், ய், ர், ல், வ், ழ், ள், ற், ன் ஆகும்.
    அவை மூன்று வகைப்படும்

(i)        வல்லினம் (6)             –      வலிய ஒலியுடையவை
(க், ச், ட், த், ப், ற் )

(ii)    மெல்லினம் (6)        –      மென்மையான ஒலியுடையவை
(ங், ஞ், ண், ந், ம், ன்)

(iii)    இடையினம் (6)        –      வல்லினம், மெல்லினம் இரண்டுக்கும்
இடைப்பட்ட ஒலியுடையவை
(ய், ர், ல், வ், ழ், ள்)

1.3    உயிர்மெய் எழுத்து

    உயிர்மெய் எழுத்துகள் 216 உள்ளன.
    உயிர் எழுத்தும் மெய் எழுத்தும் சேர்வதால் பிறக்கின்ற எழுத்துகளே
உயிர்மெய் எழுத்துகளாகும்.

எ.கா :     க்    +     அ     =   க
(மெய்)      (உயிர்)     (உயிர்மெய் எழுத்து)

ச்    +     ஊ    =   சூ
(மெய்)     (உயிர்)     (உயிர்மெய் எழுத்து)

    உயிர்மெய் எழுத்துகளின் வகைகள்.

வல்லின  உயிர்மெய் எழுத்துகள்             : 72 எழுத்துகள்
மெல்லின  உயிர்மெய் எழுத்துகள்          : 72 எழுத்துகள்    216 எழுத்துகள்
இடையின  உயிர்மெய் எழுத்துகள்         : 72 எழுத்துகள்

    உயிர்மெய் குறில்    :  5 X 18  =  90 எழுத்துகள்
எ.கா  :  க்  +  உ  =  கு
த்  +  ஒ   =  தொ

    உயிர்மெய் நெடில்    :  7 X 18  =  126 எழுத்துகள்
எ.கா  :  க்  +  ஊ  =  கூ
த்  +  ஓ   =  தோ

1.4    ஆய்த எழுத்து

    மூன்று புள்ளிகளைக் கொண்ட எழுத்து வடிவம்  ( ஃ )
எ. கா. எஃ கு, அஃ து

1.5    தமிழ் நெடுங்கணக்கு

உயிர் எழுத்து                12
மெய் எழுத்து                18
உயிர்மெய் எழுத்து         216
ஆய்த எழுத்து     1
___
மொத்தம்                    247

1.6  கிரந்த எழுத்துகள்

    சமஸ்கிருத ஒலிகளை எழுதுவதற்குத் தமிழில் உருவாக்கப்பட்ட எழுத்துகள் கிரந்த எழுத்துகள் எனப்படும்.
    ஸ, ஷ, ஹ, ஜ, ஸ்ரீ, க்ஷ ஆகிய ஆறும் கிரந்த எழுத்துகள்.

எ.கா :  ஸர்ப்பம், புஷ்பம், ஹஜி, ஜமாலுடின், பத்து காஜா,
டத்தோ ஸ்ரீ, பக்ஷி.

Advertisements

One thought on “எழுத்தியல்

  1. Pingback: எழுத்தியல் | தேர்வு துணைவன்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s