எழுத்தியல்

1.0      எழுத்தியல் 1.1    உயிர் எழுத்து     உயிரெழுத்துகள் 12 உள்ளன.     அவை அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ     இவை பிற எழுத்துகளின் துணையின்றி ஒலிக்கக்கூடியவை […]

Read Article →